Pages

Tuesday, July 02, 2019

पाऊस..सुरेश भट

आवडेल मलाही पाऊस व्हायला …
न सांगता तुझ्या भेटीला यायला …
धुंद होऊन तुझ्यावर बरसायला …
केसांमधून पाठीवर हळुवार ओघळायला …
अंगावरच्या काट्यांची वाट तुडवायला …
*आवडेल मलाही पाऊस व्हायला …*
आवडेल मलाही पाऊस व्हायला …
गंध होऊनी श्वासात तुझ्या मिसळायला …
श्वासातल्या उबेत मनसोक्त डुंबायला …
काळ्या ढगांमधून पळून यायला …
अलगद तुझ्या कुशीत शिरायला …
*आवडेल मलाही पाऊस व्हायला …*
आवडेल मलाही पाऊस व्हायला …
नकळत हृदयात तुझ्या शिरायला …
हृदयात मेणाचं एक खोपडं बांधायला ..
तुझ्या स्वप्नात येऊन तुला जागवायला ..
काळजाचा तुझ्या वेध घ्यायला
*आवडेल मलाही पाऊस व्हायला …*
आवडेल मलाही पाऊस व्हायला …
हातात हात घालून तुझ्या रानोमाळ हिंडायला …
पंखात तुला घेऊन भरारी घ्यायला …
आठवण बनून तुझ्या डोळ्यात उतरायला …
अश्रूंमध्ये आनंदाची साखर मिसळायला …
*आवडेल मलाही पाऊस व्हायला …*
आवडेल मलाही पाऊस व्हायला …
एकट्या मनाची सोबत करायला …
कोणाच्यातरी चेहऱ्यावरचं हसू व्हायला …
भाळशील का तू माझ्या या रूपाला
सांग ना जमेल का तुला साथ द्यायला …
तरच आवडेल मला पाऊस व्हायला …
*-सुरेश भट*

No comments: