Pages

Friday, May 10, 2019

छोट्याशा कथा (अलक)

वारांनी केलेल्या छेदांमधून पार होणाऱ्या प्रकाशा विरून जाता जाता हृदयातील काळोखे कोनाडे  हसून इतकेच म्हणाले.. 'आता तरी पहा नीट दिसते का?'
© दिनेश
***************************************
जेव्हापासून जनाच्या मनाप्रमाणे वागणे सोडले तेव्हापासून   अनोळखीही आपुलकीने विचारू लागले ..' किती बदललास रे?'
© दिनेश
***************************************
नेहमी तोच  संध्याकाळी तुळशीपाशी दिवा लावायचा. आज तिने लावला तर सारे घरदार त्या प्रकाशाने न्हाऊन निघाले... !
©दिनेश
*************************************
समजून न घेतल्या बद्दल तो 'सॉरी' म्हणाला , ती 'सॉरी' म्हणाली आणि ती दोघे आपापल्या घरी सुखाने नांदू लागली?
©दिनेश
**************************************
एकदा सुसंस्कृत शब्दांमध्ये चढाओढ लागली. त्यात 'सॉरी' चा पहिला नंबर आला !
©दिनेशG
**************************************

No comments: