Pages

Monday, April 08, 2019

चैत्राची पालवी

तुझ्या मायेची सावली
जशी चैत्राची पालवी

अंतरंगाला खुलवी
क्षणाक्षणाला भुलवी
वाऱ्यावरती झुलावी
तुझ्या मायेची सावली
जशी चैत्राची पालवी

खाली तपली धरती
वर उन्हे झळाळती
डोळे तुलाच शोधती
तुझ्या मायेची सावली
जशी चैत्राची पालवी

फुला फुलांची पाकळी
पाना पानाला खुलवी
ती  झाडे ही शोधती
तुझ्या मायेची सावली
जशी चैत्राची पालवी

No comments: