Pages

Friday, April 12, 2019

पालवी

पालवीने बहरलेले आंब्याचे झाड 

चैत्रात कोवळ्या पानांनी अख्खा पिंपळ नटतो  

पिंपळपाने 

No comments: