Pages

Tuesday, May 19, 2015

देवाचा एड्रेस

इकडचा देव पावतो तिकडचा पावत नाही
 हे असं काही असेल हे मनाला पटत नाही...
देव भेटला तर विचारेन म्हणतो
खरेच का रे बाबा तू असा वागतो?
बडव्यांनी वेठीस धरून सुद्धा त्यांचीच री ओढतो...
तुझे VIP दर्शन परवडत नाही रे सगळ्यांना
'रांगेतल्या कष्टांचे फळ मोठे' असे समजावावे लागते स्वतःला
रंजल्या गांजल्यांना  तू म्हणतो आपुला
गेले सांगुनी तुकोबा आम्हाला 
आज पुजारी काही वेगळच सांगतो 
पाच नारळ आणि पाचशे रुपये मागतो 
पूर्वी सारखी आकाशवाणी आता कर बाबा एकदा
तुझा खरा खुरा एड्रेस कळू दे लोकांना

No comments: